top of page

Algemene Voorwaarden (NL)

Diensten, schriftelijk of mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan volgende voorwaarden:

 

1. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

2. Communicatiemiddelen zoals e-mail, sms, telefonisch, Messenger, Whatsapp, etc. mogen worden gebruikt om opdrachten vast te leggen, info hierover te verstrekken en afspraken te maken. Deze mogen op een rechtsgeldige manier gebruikt worden.

3. Bij bestelling aanvaardt de klant te contracteren volgens onderhavige bepalingen, waarvan slechts kan worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Madaxa Films.

4. De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per maand. Alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 75)  als schadebeding.

5. Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na uitgifte.

6. De klant moet een voorschot betalen om de reservering van hun datum te bevestigen.

7. Als de klant de afspraak annuleert, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.


8. Bij niet-betalingen behouden wij ons het recht voor om verdere prestaties en diensten stop te zetten.

9. De klant moet Madaxa Films van tevoren informeren over wijzigingen in het schema of andere belangrijke details.

10. Verplaatsingskosten zijn steeds ten laste van de klant en zullen niet worden opgenomen in de offerte. Deze zullen rechtstreeks op de factuur geplaatst worden.

11. Eettijden worden steeds gerekend als werktijd.

12. Madaxa Films zal de video's maken zoals overeengekomen in het contract.


13. Indien er door technische, logistieke redenen of ziekte, MADAXA FILMS niet aanwezig kan zijn tijdens de opnames - voorziet MADAXA FILMS tijdig een waardige vervanger.

14. De leveringstermijnen van een product worden louter opgegeven als aanwijzing, en zijn niet bindend. Een eventuele vertraging zal geen prijsverlaging met zich meebrengen, alsnog is de klant niet in staat een schadevergoeding te eisen voor een dergelijk voorval.

 

15. Afgewerkte producties van Madaxa Films mogen niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker.

16. Madaxa Films zal een eerste versie van de video leveren binnen 8 weken na de huwelijksdatum.

17. De klant kan op deze eerste versie bepaalde wijzigingen in de video aanvragen.

18. Het auteursrecht van de film blijft steeds eigendom van Madaxa Films, tenzij anders afgesproken.


19. Indien de klant wenst dat de video’s niet gebruikt worden voor promotie van de videograaf (showreel)

dient de klant dit vooraf te melden. Het is mogelijk dat er dan extra kosten in rekening gebracht worden.

20. Madaxa Films mag ten allen tijde zijn naam en logo vermelden op het einde van ieder eindresultaat, tenzij anders overeengekomen.

21. Er wordt bij opdrachten steeds verwacht dat er eten en drank wordt voorzien voor de werknemers van Madaxa Films. Indien er door ons zelf een maaltijd voorzien dient te worden, wordt er hiervoor een vergoeding aangerekend. Deze zal rechtstreeks op de factuur terechtkomen en wordt niet opgenomen in de voorgaande offerte.

22. Wanneer er voor de opdracht geen alternatieve afspraken worden gemaakt omtrent de prijszetting, gelden de standaard dagprijzen van Madaxa Films.

23. Er dient niet altijd een offerte opgemaakt te worden voor aanwerving. Deze kan ook gebeuren via schriftelijke of mondelinge overeenkomst.

24. Locatiebezoeken, meetings of pick ups  (voor zowel personenvervoer als voor materiaal),  zijn niet standaard inbegrepen in de dagprijs, tenzij anders vermeld. Hiervoor geldt steeds een onkosten/ kilometervergoeding.

25. Annulatiekosten van externe verhuurbedrijven zijn ten allen tijde ten laste van de klant.

26. Madaxa Films behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor aanvullende diensten die niet in het contract zijn opgenomen.


27. Eventuele verplichtingen betreffende SABAM of copyright claims vallen volledig ten laste van de klant.

28. Madaxa Films kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele claims die voortvloeien uit het gebruik van het materiaal.

29. De aanschaf-  en behoudskosten verbonden aan gelicentieerde muziek, zijn ten koste van de klant en worden op de factuur vermeld mits van toepassing.

30. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de algemene voorwaarden te lezen.

bottom of page